Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsah

Úvodní ustanovení

Informační povinnost

Předmět a účel závazkového vztahu

Uzavření smlouvy

Cena pronájmu

Doba pronájmu

Další práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Práva z vadného plnění

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů doplnění a zasílání obchodních sdělení 9

Závěrečná ustanovení

 

       I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti při realizaci pronájmů fotoateliérů / videostudií mezi smluvními stranami:

STUDIOIS s.r.o., se sídlem Kosmova 3006/4, 619 00 BRNO, IČO: 09111824, DIČ: CZ09111824, tel: +420 773 209 399 a +420 776 488 111,

jakožto provozovatelem a pronajímatel nebytových prostor situovaných ve fotografickém ateliéru IRON STREET STUDIO, Železná 16, 619 00 BRNO

email: info@ironstreet.cz

web předmětu nájmu: www.ironstreet.cz

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.,

č. ú. (CZK): 2101802386/2010,

č. ú. (EUR): 2701881989/2010

SWIFT: FIOBCZPPXXX

 
jako pronajímatelem
 
a

nájemcem – fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá s pronajímatelem smlouvu o pronájmu fotoateliérů / videostudií za použití formuláře, či jiným způsobem.

Podmínky se tedy vztahují jak na smlouvy, uzavírané za použití objednávkového formuláře, tak přiměřeně i na smlouvy, uzavírané ústně nebo jiným způsobem, pokud není mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

    II. Informační povinnost

Nájemce odesláním / předáním formuláře, po seznámení se s celým obsahem těchto podmínek, potvrzuje, že mu byly pronajímatelem, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, srozumitelným způsobem, poskytnuty následující informace:

 1. označení a sídlo pronajímatele včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa, bankovní spojení, fakturační údaje),
 2. označení služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu nájemcem zvolených služeb na webových stránkách a platném ceníku pronajímatele a dále v těchto podmínkách,
 3. cena služeb (pronájmu), případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá z konkrétních služeb zvolených nájemcem a z ceníku dodaného pronajímatelem,
 4. způsob platby a způsob plnění ze strany pronajímatele, což je uvedeno podrobně v dále těchto podmínkách,
 5. údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím služby, což je uvedeno podrobně v dále těchto podmínkách,
 6. údaje o nákladech na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby, což je uvedeno podrobně dále v těchto podmínkách,
 7. údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, což je uvedeno podrobně v dále těchto podmínkách,
 8. údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Nájemce odesláním / předáním podepsaného formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za dohodnutých podmínek. Je-li nájemce fyzickou osobou, výslovně potvrzuje, že je plně svéprávný. Je-li nájemce právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, vyplňující formulář za nájemce, že je oprávněn jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.

  III. Předmět a účel závazkového vztahu

Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem, je pronájem nebytových prostor situovaných ve fotografickém ateliéru IRON STREET STUDIO, na adrese Železná 16, 619 00 BRNO, stojící na pozemku parc. č. 233/2 a parc. č. 233/1 v k.ú. Horní Heršpice obce Brno, a to jednotlivých studií s příslušenstvím a vybavením, za účelem, za cenu a na dobu mezi stranami ujednanou, jak bude dále popsáno v těchto podmínkách (dále též jen „smlouva“).

Popis jednotlivých ateliérů s názvy: IRON STUDIO a STREET STUDIO včetně základního příslušenství a vybavení je uveden na webových stránkách pronajímatele www.ironstreet.cz, kde se pronajímatel může seznámit se všemi potřebnými údaji. Účelem nájmu je vždy pouze fotografování čili pořízení fotografických snímků, nebo video produkce, tzn. pořízení video záběrů, pokud není předem dohodnuto jinak. Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat jen k ujednanému účelu. Je-li nájemcem spotřebitel, považuje se fotografování anebo natáčení za aktivitu využití volného času, přičemž pronajímatel poskytuje svoje plnění v přesně určeném termínu.

 IV. Uzavření smlouvy

Nájemce objednává službu – pronájem pomocí dodaného formuláře. Formulář je možné získat osobně na adrese ateliéru nebo jej lze stáhnout k podpisu na webových stránkách pronajímatele, konkrétně na hlavní stránce: www.ironstreet.cz, pod odkazem „REZERVACE“, Pronájem bude realizován na základě uzavřené smlouvy o nájmu (dále jen jako „smlouva“). Smlouva bude uzavřena v českém jazyce a dle platných českých legislativ. Objednávku termínu provede nájemce dle přiložených instrukcí na uvedené webové stránce. Poté co nájemce odešle vyplněný elektronický formulář pomocí tlačítka „ODESLAT ŽÁDOST NA REZERVACI“. V dalším kroku bude nájemce kontaktován pronajímatelem s potvrzením termínu a bude mu zaslán elektronicky formulář, který nájemce podepíše, vyplní, zašle zpět pronajímateli a následně se stává jeho objednávka závaznou a bude kontaktován pronajímatelem k potvrzení objednávky a dohodnutí platby bankovním převodem. Neprodleně po úspěšném zaplacení objednávky dle předchozího odstavce zašle pronajímatel nájemci potvrzení o obdržení objednávky s jejím shrnutím, na emailovou adresu, kterou nájemce při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální všeobecné obchodní podmínky pronajímatele. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky pronajímatelem na emailovou adresu nájemce. V případě urgentních objednávek (objednávek učiněných méně než 24 hodin do požadovaného termínu počátku pronájmu) je smlouva uzavřena teprve odsouhlasením pronajímatele, učiněným telefonicky či emailem.

Obsah uzavřené smlouvy je potom tvořen údaji, které nájemce uvedl do odeslaného formuláře a dále ustanoveními těchto podmínek. Uzavřením se smlouva stává účinnou. Uzavřená smlouva, včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí nájemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

   V. Cena pronájmu

Ceny pronájmu (nájemné) jednotlivých studií jsou uvedeny v ceníku, který nájemce obdrží včetně formuláře. Nájemné je uvedeno v hodinové sazbě a toto základní nájemné zahrnuje užití předmětu pronájmu. Základní nájemné dále zahrnuje užití základního vybavení, v ceníku specifikovaného; nájemce si může pronajmout další vybavení, fototechniku, videotechniku, osvětlení, příslušenství, a to za příplatky, které jsou uvedeny ve speciálním ceníku, dodaného na vyžádání.

Nájemné podle smluv uzavřených prostřednictvím formuláře (čl. IV. těchto podmínek) je možné hradit pouze bankovním převodem na účet pronajímatele. Tato platba ovšem vždy zahrnuje pouze základní nájemné za užití studia (studií). Příplatky za sjednané další vybavení fototechniku, videotechniku, osvětlení nebo příslušenství budou pronajímatelem nájemci vyúčtovány na počátku trvání vztahu nájmu, tj. před zahájením užívání studia (studií) a budou nájemcem uhrazeny pronajímateli bankovním převodem ihned po jejich vyúčtování, nebude-li dohodnuto jinak.

  VI. Doba pronájmu

Pronájem je vždy sjednán na dobu určitou, a to dobu přesně ujednanou mezi pronajímatelem a nájemcem v každé smlouvě. Doba nájmu vždy zahrnuje i veškerou přípravu na počátku pronájmu a stejně tak i nezbytné úkony na konci pronájmu, jako např. odinstalování vybavení a rekvizit, zabalení, úklid atd.).
Doba pronájmu nezahrnuje čas potřebný na kontrolu a převzetí sklizeného studia na konci pronájmu pronajímatelem či jeho pracovníkem (předběžně 10 minut). Dobu pronájmu je možné v rámci jedné objednávky a jednoho dne ujednat vždy pouze na hodiny po sobě jdoucí; pokud bude nájemce požadovat v rámci jednoho dne více termínů na sebe bezprostředně nenavazujících, musí učinit separátní objednávky a uzavřít s pronajímatelem více smluv. Nájemci bude standardně umožněn vstup do ateliéru ne dříve než 10 minut před počátkem sjednaného pronájmu, a to z kapacitních důvodů, aby byl zachován vždy uživatelský komfort všech nájemců studií (nebude-li dohodnuto jinak). Doba pronájmu je vždy ujednána jako pevná a závazná a na dobu jejího trvání nemá žádný vliv pozdní zahájení užívání předmětu pronájmu nájemcem; stejně tak předčasné opuštění předmětu pronájmu nájemcem nemá vliv na trvání pronájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu. Před uplynutím výše sjednané doby může pronájem skončit některým z dále uvedených způsobů:

 1. dohodou pronajímatele a nájemce;
 2. okamžitou výpovědí pronajímatele v případě, že nájemce bude hrubým způsobem porušovat ujednání smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pokud způsobí na předmětu nájmu škodu nebo bude v důsledku užívání nájemce hrozit vznik závažné škody či jiné újmy;
 3. okamžitou výpovědí nájemce v případě, že se předmět nájmu v průběhu pronájmu stane bez zavinění nájemce zcela nezpůsobilý k užívání ke sjednanému účelu.

Nájemce je dále oprávněn od smlouvy odstoupit se zaplacením odstupného, přičemž výše odstupného činí:

 1. při odstoupení od smlouvy více než 48 hodin do okamžiku počátku sjednané doby pronájmu činí odstupné částku ve výši 50% z celkového nájemného,
 2. při odstoupení od smlouvy méně než 48 hodin do okamžiku počátku sjednané doby pronájmu činí odstupné částku ve výši 75% z celkového nájemného.
 3. při odstoupení od smlouvy méně než 24 hodin do okamžiku počátku sjednané doby pronájmu činí odstupné částku ve výši 100% z celkového nájemného.

V případě vzniku objektivní události, která vznikne nezávisle na vůli pronajímatele a která bude bránit průběhu pronájmu, je pronajímatel oprávněn změnit termín nájmu dle dodatečné volby nájemce nebo je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě pronajímatel bez zbytečného odkladu nájemci vrátí celou uhrazenou cenu pronájmu (nájemné).

VII. Další práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 • Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Ostatní práva a povinnosti pronajímatele vyplývají z právních předpisů upravujících nájem nebytových prostor.
 • Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu. Nájemce je povinen seznámit s pravidly užívání ateliéru všechny osoby, kterým umožní do předmětu nájmu přístup, tj. všechny účastníky jeho focení/natáčení.
 • Nájemce striktně nesmí na předmětu nájmu provádět jakékoliv změny či úpravy (včetně vrtání, nalepovaní či jiné připevňování jakýchkoliv předmětů na stěny či jiné konstrukce studií) ani nesmí provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu. Stejně tak nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, nebo jeho část, do užívání jakýmkoliv třetím osobám (s výjimkou účastníků focení/natáčení nájemce, pořádného v předmětu nájmu).
 • Nájemce je povinen okamžitě odkladu oznámit pronajímateli vznik jakékoliv škodní události na předmětu nájmu. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti.
 • Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem. Pronajímatel však svým vstupem nesmí narušit akci nájemce probíhající v předmětu nájmu, pokud to nebude nezbytně nutné.
 • Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu.
 • Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený, s výjimkou případů způsobených prokazatelně činností pronajímatele.
 • Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně nahradit.
 • Nájemce je vždy oprávněn v průběhu nájmu užívat pouze to studio, které si pronajal ve sjednaném rozsahu. Prostor vstupu / recepce je přístupný všem nájemcům a slouží jen a pouze k aktivitám spojeným s počátkem či ukončením nájmu během přítomnosti pronajímatele. K ukládání osobních věci slouží vymezené prostory a zařízení v jednotlivých studiích (věšáky, odkládací stolky), za osobní věci a cennosti a jejich uložení si odpovídá každý sám, pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození.
 • Při pronájmu za účelem pořízení videozáznamu (natáčení), pronajímatel nezaručuje čistotu zvukové stopy. Nábytek a interiérové vybavení jednotlivých studií se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram, YouTube apod.).
 • Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu v jakém jej převzal na počátku pronájmu.
 • Nájemce je informován, že v celý předmět pronájmu je pod stálým dohledem bezpečnostních kamer.
 • Pronajímatel informuje a zavazuje se, že
  • kamerové sledování nebude nadměrně zasahovat do soukromí nájemce a všech zúčastněných osob.
  • kamerové sledování je vyloučeno v prostorách určených k ryze soukromým úkonům (např. toalety, sprchy).
  • účelem pořizování záznamů, je jen a pouze ochrana majetku před krádeží nebo vandalismem. Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy pronajímatele. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel je omezena na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě.
  • lhůta pro uchovávání záznamů je 24 hodin a po uplynutí této doby jsou vymazána. Pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu jsou data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu a nedojde k jejich vymazání.
  • řádně zajistí ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním.
  • kamerový systém provozuje pronajímatel Studiois s.r.o. v souladu s platnou legislativou

V celém fotoateliéru je bez výjimek zakázáno:

 • focení/natáčení pornografického charakteru,
 • kouření (kromě případů potřeby vytvoření scénického obrazu, a to pouze s předchozím souhlasem pronajímatele),
 • jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm,
 • jakýmkoli způsobem manipulovat s předměty umístěných uvnitř všech vedlejších prostor, které nejsou součástí pronajatého studia (studií), jako například s alarmem, routery, bezpečnostními kamerami, veškerým internetovým zařízením, zámky, kompletním vybavením recepce nebo odpočinkové místnosti a skladu,
 • jakýmkoli způsobem manipulovat s mechanismem látkových pozadí (veškerou manipulaci s pozadím provádí pouze pronajímatel),
 • vstupovat do studia s jídlem a nápoji v neuzavíratelných nádobách,
 • pokládat jídlo a nápoje na nábytek a rekvizity pronajímatele,
 • ponechávat děti bez dozoru.

Bez předchozího souhlasu pronajímatele není možné v celém fotoateliéru:

 • konzumovat alkoholické nápoje,
 • používat omamné látky a všechny druhy narkotik
 • používání jakékoliv speciální efekty (kouř, tekutiny, mýdlové bubliny, konfety, květinové nebo objemné dekorace apod.),

V případě, že nájemce hrubým způsobem poruší ujednání uzavřené smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pokud bude zjištěno, že ve fotoateliéru pořizoval materiál pornografického charakteru, může pronajímatel zakázat a odepřít přístup do fotoateliéru jak nájemci, tak i všem dalším osobám, které byly přítomny závadné činnosti s nájemcem. Pokud by kterákoliv z takových osob přesto uzavřela s pronajímatelem novou smlouvu prostřednictvím nového formuláře, je pronajímatel oprávněn od takové smlouvy odstoupit, ihned po zjištění totožnosti nájemce.

VIII. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Nájemce, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronájem jako aktivitu využití volného času, přičemž pronajímatel poskytuje svoje plnění v přesně určeném termínu, a z tohoto důvodu nájemce, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

  IX. Práva z vadného plnění

Nájemce je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese info@ironstreet.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí služeb pronajímatele.

Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „reklamace“) musí vždy obsahovat označení nájemce a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany pronajímatele (nebyla-li tato vytknuta již dříve) a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku nájemce uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl pronajímatel objektivně posoudit. Řádnou reklamaci dle předchozího bodu se pronajímatel zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude nájemce o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

    X. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 • nájemce při uzavření smlouvy nebo žadatel dobrovolně a svobodně dávají nebo dali souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu pod body X.1 a X.2 těchto obchodních podmínek

X.1.Základní informace

 1. Správce: Společnost STUDIOIS s.r.o., IČO 09111824, se sídlem Kosmova 3006/4, 612 00 BRNO (dále jen „pronajímatel“). Kontaktní osobou na straně pronajímatele je Ing. Petr Levek, jednatel společnosti
 2. Kde souhlas o ochraně osobních údajů platí: souhlas o ochraně osobních údajů se vztahuje na využívání internetových stránek prodávajícího www.ironstreet.cz a www.studiois.cz, souvisejících subdomén, které se pod stránkami nacházejí, a na další uvedené oblasti a kanály, jejichž prostřednictvím může pronajímatel od nájemce nebo žadatele údaje sbírat.
 3. Způsob sběru dat:
  1. prostřednictvím internetových stránek prodávajícího a kanálů uvedených v bodě b)
  2. Při návštěvě či užívání internetových stránek prodávajícího se automaticky shromažďují osobní údaje prostřednictvím cookies, a to z důvodů optimalizace stránek pronajímatele pro potřeby nájemce, žadatele nebo osob, které navštívily internetové stránky pronajímatele (dále jen „návštěvník“). Internetové stránky například umožňují automatickou úpravu velikosti zobrazení dle zařízení, které při jejich prohlížení používají nájemce, žadatelé nebo návštěvníci. Získaná data rovněž slouží pro zefektivnění analýz internetových stránek prodávajícího. Bližší informace o cookies jsou k dispozici na stránkách www.ironstreet.cz v sekci Zásady cookies (EU).
  3. Data získává prodávající také v případě korespondence se společností Studiois s.r.o. To znamená například v případech, kdy nájemce, žadatelé nebo návštěvníci zadají údaje do internetového formuláře nebo datových polí na internetových stránkách pronajímatele, například v případě poptávky či požadování dostupných produktů a služeb.
  4. Údaje nájemce získává rovněž v případě dotazů na další informace o akcích či událostech, resp. jiných záležitostech, jako jsou například zasílání katalogů a nabídek.
  5. Podobně tomu je i v případě účasti na soutěžích organizovaných pronajímatelem apod.
  6. Údaje se shromažďují také při přihlášení do individualizovaných částí internetových stránek pronajímatele nebo při používání internetových stránek pronajímatele pro komunikaci.
  7. Údaje získá pronajímatel i tehdy, pokud se s pronajímatelem (prostřednictvím kontaktních dat uvedených na internetových stránkách) spojí nájemce, žadatel nebo návštěvník nebo zašle zprávu.
  8. Pronajímatel umísťuje do svých prostor kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů prodejce. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.
  9. Rozsah zpracování: Nájemce nebo žadatel dávají souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: akademický titul, jméno, příjmení, název obchodní firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa sídla nebo místa podnikání, bankovní spojení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, fakturační adresa, dodací adresa, položky z objednávky, data registrace, data objednávky, data expedice, data přihlášení, identifikační údaje zástupce nájemce nebo kontaktní osoby, kterou nájemce určí, identifikační údaje prohlížení obsahu nebo reklamy, IP adresa a vyhledávání. Pro úvěrové smlouvy a z jiných zákonných důvodů také i rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození). Všechny uvedené údaje dále jen jako „osobní údaje“
 4. Účel zpracování:
  1. plnění Smlouvy vzniklé na základě závazné objednávky mezi oběma stranami
  2. ochrana majetku pronajímatele
  3. má-li žadatel zájem o zasílání novinek e-mailem (zaškrtl-li u svých identifikačních údajů možnost „ANO“), k marketingovým a obchodním aktivitám pronajímatele, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb pronajímatele.
  4. optimalizace internetových stránek pronajímatele pro potřeby nájemce, žadatele nebo návštěvníků
 5. Forma zpracování: Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Příjemce osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě.
 7. Zpracovatelé osobních údajů: Seznam zpracovatelů je dostupný na internetových stránkách pronajímatele dostupných na adrese www.ironstreet.cz v sekci Informace o zpracování osobních údajů.
 8. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: Pronajímatel nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.
 9. Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

X.2. Další informace

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje pronajímatel zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 2. Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Neposkytne-li, nebo odvolá-li nájemce nebo žadatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb a rozsahu ze strany pronajímatele.
 3. Práva nájemce nebo žadatele jakožto subjektu údajů:

nájemce nebo žadatel má právo:

I. na přístup k osobním údajům,

II. na opravu osobních údajů,

III. na výmaz osobních údajů,

IV. na omezení zpracování,

V. vznést námitku proti zpracování,

VI. na přenositelnost údajů,

VII. podat stížnost u dozorového úřadu,

VIII. na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

IX. být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

Práva uvedená pod písm. III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. může zákazník uplatnit od 25. 5. 2018.

Nájemce nebo žadatel je srozuměn se skutečností, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů má právo kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení s označením „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“ na e-mailovou adresu info@ironstreet.cz nebo písemně doporučeně na adresu prodejce Studiois s.r.o., Železná 16, Brno 619 00. V případě odvolání souhlasu však bude pronajímatel nadále zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiných zákonných titulů, než je tento souhlas.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů, včetně jednotlivých práv zákazníků jakožto subjektu údajů, jsou dostupné na adrese www.ironstreet.cz v sekci GDPR.

  XI. Ochrana osobních údajů doplnění a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle bodu X. těchto obchodních podmínek není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření nájemní smlouvy.
 3. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní pronajímatele) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.
 4. Zpracováním osobních údajů nájemce nebo žadatele může pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje pronajímatelem bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám.
 5. Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb.
 6. Nájemce nebo žadatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem pronajímatele na elektronickou adresu nájemce nebo žadatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pronajímatele na elektronickou adresu nájemce nebo žadatele.
 7. Nájemci nebo žadateli můžou být doručovány informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem pronajímatele na telefonní číslo nájemce

XII. Závěrečná ustanovení

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pronajímatele nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetové aplikace pronajímatele nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Nájemce nesmí při využívání internetové aplikace pronajímatele používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetovou aplikaci a užívat internetovou aplikaci nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.
 2. Znění těchto podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
 3. Web a všechny použité obrázky jsou ve vlastnictví autora Studiois s.r.o. a jejich kopírování nebo zneužití se řídí platnou legislativou.
 4. Kontaktní údaje pronajímatele: adresa pro doručování Železná 16, 619 00 Brno; adresa elektronické pošty info@ironstreet.cz; telefon +420 773 209 399.
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01. 06. 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně STUDIOIS s.r.o. nebo elektronicky na ironstreet.cz

V Brně dne 01.06 2020

Jednatel společnosti

Ing. Petr Levek